Vernepleieren 2-2023

FAGLIGE SMAKEBITER 28 VERNEPLEIEREN NR 2 - 2023 HVEM ER DU? Jeg er Silja Nicoline Angellsen, utdannet vernepleier og jobber som seniorrådgiver i Helsedirektoratet. Jeg er prosjektleder for utredningsrapporten. HVEM HÅPER DU AT SKAL LESE RAPPORTEN? Jeg håper at rapporten leses av alle som følger opp barn og unge på tvers av fagdisipliner og sektorer, slik som ansatte i barnehage, skole og primær- og spesialisthelsetjenesten. HVORFOR ER DEN VIKTIG? Mellom 30-50 prosent av seksuelle overgrep mot barn og unge, begås av barn og unge. En av tre mindreårige som har fremvist problematisk seksuell atferd (PSA) eller skadelig seks- uell atferd (SSA), har kognitiv fungering under gjennomsnittet, tilsvarende IQ under 85. Høsten 2023 oversendte Helsedirektoratet en rapport til Helse- og omsorgsdepartementet med en utredning om lavterskeltilbud til barn og unge med nevroutviklingsforstyrrelser som er i fare for å utsette barn og unge for PSA/SSA. Helsedirektoratet har brukt samlebetegnelsen nevroutviklingsforstyrrelser i omtale av målgruppene. Vi har videre inndelt målgruppene i autismespekterforstyrrelser, lett utviklingshemming, og barn og unge i nedre normalområde med IQ mellom 70-85. Tidlig identifikasjon og tidlig innsats, er avgjørende for å forebygge at PSA/SSA oppstår, vedvarer eller forverres. Hovedvekten av barn og unge som fremviser PSA/SSA, har selv opplevd traumer, slik som seksuelle overgrep, vold eller omsorgssvikt. Det kan være vanskelig for dem å forutse og lære av konsekvenser. Mange sliter med å lese signaler fra andre, ta andres perspektiv og tilpasse egen atferd til dette. Målgruppene er i varierende grad sosialt isolert, har varierende kommunikasjonsferdigheter og et begrenset nettverk. Flere opplever utenforskap, og er sårbare for å utvikle PSA/ SSA over nett. Det viser seg spesielt utfordrende å tidlig avdekke barn og unge i målgruppene for rapporten. De blir i varierende grad identifisert, noen blir sent diagnostisert, andre udiagnostisert. Konsekvensene blir blant annet at målgruppen ikke får særskilt tilpasset oppfølging, og enkelte kan få negativ utvikling på flere områder i livet. Det kan gi ulik grad av risiko for utvikling av PSA/SSA, men også psykiske helseplager, lavere livskvalitet, vold og annen type kriminalitet. Helsedirektoratet har kommet med en rekke anbefalinger for å forebygge at barn og unge med nevroutviklingsforstyrrelser utvikler PSA/SSA. I tillegg anbefaler Helsedirektoratet at det blir gjort et tverretatlig utredningsoppdrag om hvordan avdekke, gjenkjenne og identifisere målgruppene. Dette arbeidet vil være en nødvendig forutsetning for øvrige anbefalinger som retter seg mot forebygging av PSA/SSA. Systemiske løsninger på tvers av ulike etater vurderes nødvendig for i større grad å kunne identifisere barn og unge som er sårbare for redusert livskvalitet grunnet nevroutviklingsforstyrrelser. Lavterskeltilbud til barn og unge med nevroutviklingsforstyrrelser som er i fare for å utsette barn og unge for problematisk og skadelig seksuell atferd – konseptutredning LES RAPPORTEN PÅ NETTET https://tinyurl.com/2bfp7tmm Rapport fra Helsedirektoratet

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy