Vernepleieren 2-2023

NR 2 - 2023 VERNEPLEIEREN 27 SÆRLIG FOR STUDENTER viktig å forstå hvilke tiltak det er adgang til å gjennomføre, under hvilke forutsetninger og hvordan man skal begrunne slike tiltak. Det kan være vanskelig å fatte slike beslutninger, spesielt de som har en betydelig innvirkning på enkeltpersoner, men riktig kompetanse og forståelse av saksbehandlingsprosessen er avgjørende for å kunne ta de riktige avgjørelsene. - Erfarer du at det for lite oppmerksomhet på saksbehandling? - Ja, det virker som det er mangel på oppmerksomhet rundt saksbehandling. Statens helsetilsyn og Sivilombudet gjennomfører systematiske tilsyn hvor de har avdekket mangler i kommunenes saksbehandling, spesielt når det gjelder kapittel 4 A (pasient- og brukerrettighetsloven) og kapittel 9 (helse- og omsorgstjenesteloven). Det er tilfeller hvor det mangler vedtak for personer med psykisk utviklingshemming, men likevel blir tvang brukt. Dette skyldes ofte en manglende forståelse av hva som faktisk utgjør tvang, og hva som er andre typer begrensninger. Dette forsøker jeg å formidle i undervisningen. I noen tilfeller ser vi at både kommuner og statsforvaltere har sviktet ved å godkjenne vedtak som ikke skulle vært godkjent, for eksempel fordi de ikke har vært tilstrekkelig opplyst. Dette underbygger behovet for økt oppmerksomhet rundt saksbehandling. Hvis vernepleiere mangler denne kunnskapen, lider rettssikkerheten til personer med funksjonsnedsettelser. Derfor er det avgjørende at vernepleierstudenter forlater utdanningen med denne kunnskapen, spesielt fordi verne- pleiere har en betydelig makt over personer som i liten grad kan ivareta egne interesser. Det er viktig å forstå rammene de må forholde seg til og hvordan man kan fatte vedtak som er fundert på kunnskap og forsvarlige vurderinger. - Hvor mange timer undervisning får studentene i saksbehandling? - Studentene får tre forelesninger á to timer over tre dager. Deretter har de fem dager hver med to timer seminarundervisning basert på utgangspunkt i caser. Jeg deler studentkullet inn i mindre grupper på rundt 25 personer, noe som bidrar til bedre diskusjoner. Tilbakemeldingene fra studentene indikerer at denne undervisningsmetoden har åpnet øynene deres for kompleksiteten og de strenge kravene knyttet til vernepleierfaglig kompetanse. De innser at saksbehandling ikke kan sees isolert fra det vernepleierfaglige, og de lærer hvordan de skal møte pasientene for å unngå bruk av tvang og fremme forsvarlige tjenester. Målet er å integrere juridisk kunnskap med vernepleierfaglig kunnskap, og det er det vi prøver å oppnå her på Universitetet i Sørøst- Norge. n «Når det gjelder enkeltvedtak, er det spesifikke krav til saksbehandling som må oppfylles» Randi Sigurdsen, professor i rettsvitenskap, ved Universitetet i Sørøst-Norge

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy