Vernepleieren 2-2023

22 VERNEPLEIEREN NR 2 - 2023 De vedtak som innkom ble målt mot elleve krav, hentet fra Helsedirektoratets «Veileder for saksbehandling». Den har som målsetting at riktige tjenester skal tilbys til rett tid i tilstrekkelig omfang. Men kan få inntrykk av at mange vedtak styres mest av punkt 7 i denne bestemmelsen, forstått slik at vedtaket må sikre at kommunens ressurser ikke ødselt deles ut. Ett parameter undersøkelsen har målt, er kvaliteten på begrunnelsene. Enkeltvedtak skal grunngis. Begrunnelsen skal gis samtidig med vedtaket, redegjøre for de regler som gjelder, det faktum vedtaket bygger på og for avgjørende momenter i den såkalte skjønnsutøvelsen. De undersøkte vedtakene skårer nokså høyt på å gjengi riktig lovparagraf, lavere på resten. Det samsvarer godt med den erfaring advokater med saker mot det offentlige gjør seg: Det vises til korrekt lovbestemmelse og det gjøres som oftest et rimelig anstendig forsøk på å gjengi det faktum avgjørelsen bygger på. Verre er det med skjønnsutøvelsen. Hvordan argumenteres det i vedtak som avslår tjenester helt eller delvis? Ofte glimrer den konkrete helse- og sosialfaglige behovsvurdering med sitt fravær. Den er sentral for avslag på søknad om bistand til å dekke behov pasient og bruker har rettskrav på å få nødvendig og forsvarlig hjelp til. Omfang konkretiseres i tiltaksplan Til en kvinne med psykisk utviklingshemming som trenger bistand til alle dagliglivsaktiviteter, vedtok en bydel i Oslo å innvilge helse- og omsorgstjenester «ved at omfanget konkretiseres i en tiltaksplan». Hun bor i en bolig med såkalt «bemanning». Planen kom på plass to år etter at vedtaket ble truffet. Både før og etter at den kom, fikk kvinnen den bistand de ansatte i boligen til enhver tid hadde tid til å gi henne, helt uav­ KRONIKK Hvordan treffe vedtak? En advokats betraktninger Fagbladet Vernepleieren har undersøkt hvordan kommuner avgjør søknader om helse- og omsorgstjenester. Helt lett har det visst ikke vært, bare halvparten av de forespurte svarte eller sa nei, blant annet med slik begrunnelse: «Vi deler ikke ut vedtak som tilhører andre», en kjempegod begrunnelse for ikke å gi innsyn i anonymiserte vedtak! Tekst: Advokat Helge Hjort Helse- og omsorgstjenesteloven har slik formålsbestemmelse: «Lovens formål er særlig å: 1. forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom, skade, lidelse og nedsatt funksjonsevne, 2. fremme sosial trygghet, bedre levevilkårene for vanskeligstilte, bidra til likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer, 3. sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre, 4. sikre tjenestetilbudets kvalitet og et likeverdig tjenestetilbud, 5. sikre samhandling og at tjenestetilbudet blir tilgjengelig for pasient og bruker, sikre nødvendig opplæring av pasient, bruker og pårørende, samt sikre at tilbudet er tilpasset den enkeltes behov, 6. sikre at tjenestetilbudet tilrettelegges med respekt for den enkeltes integritet og verdighet og 7. bidra til at ressursene utnyttes best mulig.» (§ 1-1) §

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy