Vernepleieren 2-2022

26 VERNEPLEIEREN NR 2 - 2022 I denne artikkelen vender jeg blikket litt tilbake, og peker på noen utviklingstrekk. Etter dette, vil jeg formidle noen betraktinger om status og veien videre. Artikkelen er avgrenset til å omhandle tvang i tjenesteyting overfor personer med utviklingshemning. «Tilbakeblikket» gjelder tiden fra avviklingen av institusjonsomsorgen (HVPU) og etableringen av kommunale tjenestetilbud. Motstand mot lovreguleringen Lovreguleringen av tvangsbruk overfor personer med utviklingshemning ble vedtatt i 1996, men trådte først i kraft 01.01.99. Lovreglene har med andre ord, med mindre endringer underveis, vært gjeldende i nærmere et kvart århundre. Det er verdt å merke seg at det var betydelig motstand mot etablering av lovbestemmelsene, og kjernen i kritikken gjaldt generell skepsis mot bruk av tvang i tjenesteyting, skepsis mot etabler- ing av særlige lovregler for personer med utviklingshemming og at det var for upresise lovhjemler (Østenstad, 2000). Ifølge Østenstad (2009) var det «på nippen til at heile lovsaka vart trekt av regjeringa på grunn av den store politiske belastning ho hadde vorte» s.34). Før Stortinget vedtak lovreglene ble det foretatt en rekke endringer av sosialkomiteen og departementet. Opprinnelig var tittelen på lovutkastet «Bruk av tvang og makt.», dette ble endret til «Begrensning og kontroll med bruk av tvang og makt.» (Kroken, 2011). Stortinget innførte en egen formålsbestemmelse og forbud mot nedverdigende og integritetskrenkende metoder. Det ble videre lovfestet krav til bemanning og utdanning, og klagerett ble inntatt i regelverket (Kroken, 2011). KRONIKK Tvang i tjenesteyting, et lite tilbakeblikk, og noen tanker om framtiden Bruk av tvang i tjenesteyting er et evig dilemma. Kjernen i dilemmaet er velferdssamfunnets ansvar for å gripe inn i tilfeller der personer påfører seg selv eller andre ubotelige/omfattende skader, og på den andre siden, individets frihet og selvbestemmelse. Av Jørn Kroken, seniorrådgiver Statsforvalteren i Innlandet Jørn Kroken har lang erfaring fra kommunal tjenesteyting og spesialisthelsetjenesten, og deltok i referansegruppen som bisto Helsedirektoratet ved utarbeidelse/revisjon av gjeldende rundskriv til hol. kap. 9. Han har skrevet boken Bruk av tvang og makt, sosialtjenesteloven kapittel 4A i praksis, utgitt i 2011, og flere fagartikler om temaet. For tiden jobber han som seniorrådgiver for Statsforvalteren i Innlandet.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy