Vernepleieren 2-2022

16 VERNEPLEIEREN NR 2 - 2022 CRPD ble vedtatt av FN i 2006, og blir ansett som et endelig brudd med tidligere ideer om at mennesker kan deles inn i grupper basert på diagnose eller funksjonsevne, og behandles og rangeres utfra dette. Norge sluttet seg til CRPD i 2013, men har ennå ikke innlemmet den i lovverket slik mange andre land har gjort. Den gang ble det konstatert at norsk rett allerede var i overenstemmelse med konvensjonen, med unntak av endringer i vergemålslovgivningen og diskrimineringsombudsloven. Noe som har ledet til kritikk fra FN. Blant annet har forskjeller fra kommune til kommune i hvilke tjenester som tilbys vært påpekt som forbedringsområde. En ekspertvurdering om hvordan innlemmingen bør skje skal være klar innen utgangen av 2023, ifølge regjeringen. n DET HANDLER OM Å BLI HØRT OG SETT En ny stortingsmelding ble lagt fram i begynnelsen av november som skal legge grunnlaget for politikken for personer med utviklingshemming. Stortingsmeldingen tar for seg menneskerettigheter for personer med utviklingshemming, og inneholder en analyse av hvordan situasjonen er i dag, sammen med en beskrivelse av tidligere politikk. Meldingen utdyper noen av de overordnede utfordringene på feltet, og hvordan møte dem. Blant temaene er: Retten til personlig assistanse. Retten til bosted, utdanning og arbeid. Retten til helse, og til å delta i kultur- og fritidsaktiviteter. Følg behandlingen av stortingsmeldingen på regjeringens nettsider. Kilde: Regjeringen.no Meld. St. 8 (2022 – 2023) Melding til Stortinget Menneskerettar for personar med utviklingshemming – Det handlar om å bli høyrt og sett Menneskerettar for personar med utviklingshemming CRPD blir norsk lov I oktober ble det endelig vedtatt å innlemme FN-konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsett funksjonsevne (CRPD) i norsk lovverk.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy