Vernepleieren 2-2021

Denne sommeren og høsten har det vært fokus på kompetansenivå i tjenester til personer med utvi- klingshemming. Det er kommet frem hvor dårlig det faktisk står til. Det er disse tjenestene som er kjernetjenestene for vår utdan- ningsgruppe – vernepleiere. Det MÅ bli mer vernepleie i disse tje- nestene. Vi må utdanne flere ver- nepleiere, vi må videreutdanne flere helsefagarbeidere slik at de har mer spisskompetanse inn i disse tjenestene, og det må ut- dannes flere på fagarbeidernivå. Innspill til statsbudsjettet Vernepleierforbundet leverte innspill til høring - Prop. 1 S (2021-2022) Statsbudsjettet 2022. Der løftet vi frem fire områder som vi mener er viktige for å øke kompetansen i tjenestene. • Økning av studieplasser for bachelorutdanning i vernepleie – årlig vekst på 10 prosent er realistisk og nødvendig • Etablere karrieremuligheter nær tjenestemottaker • Flere fagarbeidere som gjen- nomfører spisset fagskoleut- danning • Flere uten formell kompetanse som gjennomfører grunnut- danning. Vernepleie er kjernekompetanse Vernepleiere yter tjenester til mange ulike tjenestemottakere, men personer med utviklings- hemming er vernepleieres kjerne- gruppe. Vi må fremover tørre å være tydeligere på at det er verne- pleierkompetansen som er den viktigste kjernekompetansen i tjenester til utviklingshemmede. Det er mange fagområder og pro- fesjoner som er nyttige inn i tje- nestetilbudet til personer med utviklingshemming, men det er først og fremst vernepleierfaget som må være det bærende fag- området. For personer med utvik- lingshemming er vernepleier- kompetanse en kritisk kompe- tanse. Vernepleie skal dermed være utgangspunktet for flerfaglighet og tverrfaglighet i tjenestene til personer med utviklingshemming. Vernepleie i psykisk helse Vernepleierforbundet i Delta skal fortsatt ha fokus på verne- pleiere i skolen, slik at disse får gode arbeidsvilkår, og jobbe for at elever har tilgang på miljøtera- peuter ved sin skole. Det trengs vernepleierkompetanse inn i psykisk helse. Dette fordi også disse tjenestene trenger den hel- hetlige forståelsen av helse og omgivelser som vernepleieren tilfører. Det er mange områder i det offentlige tjenestetilbudet som trenger den kompetansen vernepleiere besitter, men det er personer med utviklingshem- ming som er vårt utgangspunkt og vår kjernegruppe. Det er vik- tig at vi får flere vernepleiere inn i disse tjenestene. Vi må bli flere vernepleiere. Finn oss på Facebook Vernepleierforbundet i Delta NR 2 - 2021 VERNEPLEIERN 5 FRA LEDEREN Den stille kompetansekrisen I flere kommuner er det så ille at over 50 prosent av de som jobber i tjenester til personer med utviklingshemming, ikke har noen formell kompetanse, og totalt sett så er det kun 10 prosent av de som yter tjenester til personer med utviklingshemming som er utdannet vernepleiere. Dette er en kompetansekrise – en krise som rammer personer med utviklingshemming. Bjørn Harald Iversen bjorn.harald.iversen@vtfk.no

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy