Vernepleieren 2-2021

NR 2 - 2021 VERNEPLEIEREN 25 FAGLIGE SMAKEBITER ABC Musikkbasert Miljøbehandling – Utviklingshemming HVEM ER DU? Steinar Vikholt, Universitetslektor, Universitetet i Sørøst-Norge HVEM HÅPER DU AT SKAL BRUKE OPPLÆRINGEN? ABC-opplæringen, ved Nasjo- nal kompetansesenter for Ald- ring og Helse, begynner bli en kjent måte for ansatte i blant annet kommunehelsetjenesten for å oppdatere sin fagkunn- skap, og bygge på den eksiste- rende kompetansen man har. Opplæringen starter gjennom en forankring i ledelsen der du jobber, og innkjøp av permer til deltagere, og en digital regis- trering. Opplæringen starter med en 6 timers fagsamling, og drives videre med selvstudie og månedlige gruppesamlinger der 6-8 deltagere samles for å jobbe med det aktuelle heftes innhold og refleksjonsspørs- mål. ABC-opplæringen besår av en rekke kompetanseområder som egner seg for alle som jobber med uvalgte bruker- grupper, fra de ufaglærte til de som har høyere utdanning. HVORFOR ER DENNE OPPLÆRINGEN VIKTIG? Siste bidrag inn i et stadig bred- ere utvalg av kompetanseom- rådet er permen «Musikkbasert miljøbehandling – Utviklings- hemming». Den bygger på den tidligere permen som omhand- let Musikkbasert miljøbehand- ling (MMB) som var rettet mot demensomsorgen, og er nå oppdatert både på de generelle heftene om MMB og med flere spesifikke hefter rettet mot målgruppen utviklingshemmede. Dyktige fagfolk på feltet, slik som Audun Myskja og Odd Håpenes introduserer delta- gerne i ABC-opplæringen for den teoretiske forankringen i Musikkbasert miljøbehandling, og videre gjennom den prak- tiske gjennomføringen og be- visstheten rundt lydmiljøet der tjenestene gis. Frode Kibsgaard Larsen har skrevet et hefte der han gir en god innføring i hva det vil si å være utviklings­ hemmet, både med årsaker til diagnosen, og et historisk per- spektiv på tjenestene som blir gitt til denne gruppen. Lene Kristiansen tar for seg det per- sonsentrerte verdigrunnlaget i miljøarbeidet, og jeg har selv fått muligheten til å skrive siste hefte som tar for seg hvordan man kan jobbe systematisk og målrettet gjennom bruk av blant annet Grunnleggende Arbeids- modell i Vernepleie, GAVE-­ modellen. Til sammen utgjør denne permen et godt grunnlag for å innføre Musikkbasert Miljøbe- handling i en tjeneste, gjennom ABC-modellens oppbygging med fagsamlinger, selvstudie og gruppesamlinger over en gitt periode. Siden heftene er forsøkt skrevet på et lite aka- demisk språk, egner også en- kelt-hefter seg som et godt bi- drag inn i opplæring av nyansatte, samtidig som det kan være et godt skriftlig mate- riale å støtte seg på hvis man som vernepleier skal ha veiled- ning eller opplæringsansvar. FINN BOKEN HER ABC Musikkbasert Miljøbehandling – Utviklingshemming https://tinyurl.com/atksrstk

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy