Vernepleieren 2-2021

24 VERNEPLEIEREN NR 2 - 2021 FAGLIGE SMAKEBITER Bedringens sosiologi Om potensialet i hverdagslig samhandling HVEM ER DU? Astrid Skatvedt, professor i sosiologi, USN HVEM HÅPER DU AT SKAL LESE BOKEN? Alle bakkebyråkrater, men kan- skje spesielt ansatte innenfor helse- og sosialsektoren i både kommune- og spesialisthelse- tjenesten, også de som sitter i lederstillinger. Lærere og stud­ enter på grunn- og videreut- danning innenfor helse- og sosialsektoren. HVORFOR ER DENNE BOKEN VIKTIG? Store deler av yrkeslivet mitt har jeg arbeidet med personer i utfordrende og sårbare livs­ situasjoner. De fleste har vært brukere av et hjelpeapparat i forbindelse med at de har hatt psykiske helseproblemer eller rusmiddelavhengighet. Vi kan si de har hatt til felles å bære på en besværlig annerledeshet som skiller mange av dem fra majoritetsbefolkningen. Jeg har jobbet som hjemme- hjelp og pleiemedhjelper i el- dreomsorgen, miljøarbeider og behandler i rusfeltet, men mest har jeg jobbet som forsker innenfor de samme settingene i helse- og velferdstjenestene i Norge. Min forskningsmetode har i hovedsak vært at jeg har gjennomført feltarbeid med deltakende observasjon. Det vil si at jeg har vært til stede og deltatt i de sosiale sammen- hengene jeg har vært opptatt av. Det har vært på en behand- lingsinstitusjon for voksne med rusmiddelproblemer, og i den kommunale hjemmesykepleien. Med andre ord nokså forskjel- lige områder innenfor helse- sektoren. Likevel, etter å ha gjennomført flere forsknings­ prosjekter, slo det meg at men- neskene jeg hadde forholdt meg til, ofte kom med den samme, ofte tilslørte forespørs­ elen når det handlet om hva de trengte for å komme seg. Det spørres etter en type hverdags- lighet i samværet med hjelper- ne. Det handler om noe de fleste av oss oppfatter som helt alminnelig, og i første omgang betydningsløst. Det dreier seg om samhandling eller prat som virker triviell og overflatisk, og som er uten formelt erklært tera- peutisk verdi, og som ofte tas for gitt. Det kan være hvordan vi veksler blikk, hvordan vi hilser eller hvordan prat foregår. Boka tar opp en sosiologi om de små ting, om samhand- ling som ikke står i noen metodebok eller i manualer for profesjonelle intervensjoner. Hovedbudskapet er at disse små samhandlingssituasjonene har et stort potensial for bed­ ring, fordi det er denne typen samhandling som kan bidra til en likeverdig relasjon. Jeg bruker eksempler fra egne forskningsarbeid innenfor rus- og psykisk helsefeltet, og retter oppmerksomheten mot uformell og hverdagslig sam- handling som en del av yrkes- utøvelsen. For personer i ut­ fordrende og sårbare livssitua- sjoner, kan det å bli møtt som en alminnelig person være et viktig element i en terapeutisk prosess. FINN BOKEN HER Bedringens sosiologi - Om potensialet i hverdagslig samhandling https://tinyurl.com/23fz9k3z

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy