Vernepleieren 2-2021

22 VERNEPLEIEREN NR 2 - 2021 spesialisten skal tilbringe 65 pro- sent av arbeidstiden sin ute hos arbeidsgivere. Når de gjør det får de også resultater, sier Aas. Erfaringen er at det i en del be- drifter er oppgaver som de ansatte ikke har tid til å følge opp. Det kan være behov for personer i deltidsstillinger, som også mest aktuelt for mange av våre deltak­ ere. De begynner kanskje i jobb for aller første gang eller etter mange år som uføre, sier Lene Victoria Aas. IPS-tiltaket er heller ikke slutt når arbeidskontrakten er signert. - Det er ofte da det virkelig spennende arbeidet starter. Vi er tett på og gir jobbstøtte i den grad deltakeren selv ønsker det. Noen har behov for å følges opp på tele- fon noen ganger i uka, andre vil at vi skal være med ut på arbeids- plassen. Jobbstøtteplanen lages på deltakerens premisser, og av- sluttes når de selv ønsker det sier Aas. Tverrfaglig arbeid I tillegg til metodeveileder, har NAV Arendal fem jobbspesialis- ter som til enhver tid følger opp rundt 50 aktive deltakere. Jobbspesialistene er integrerte i behandlingsteamene og det tverrfaglige arbeidet. - Når vi deltar i teammøtene ser vi sakene med våre briller og kan oppdage muligheter som behandlerne ikke ser, sier Aas. Samarbeidet foregår også direkte mellom jobbspesialist og behandler. - Vi følger deltakerne ute på arbeidsplassen, og opplever pasi- entene i situasjoner som behand- leren på sykehuset ikke gjør, og omvendt. Dialogen mellom oss er viktig, særlig med tanke sår- barheten deltakerne har for stress, sier Aas - Det som for oss kan fremstå som småting, kan være en enorm stressfaktor i en jobbsituasjon. Vi jobber med mennesker som biter tennene sammen hver dag. Stressende opplevelser kan gi til- bakefall til rus. Når IPS er så tett på kan vi finne løsninger raskt, sier Aas. Hun setter stor pris på samar- beidet med Folgerø, som ofte tar initiativ til å snakke med pasien- ten om arbeid. - Jeg forsøker å så et frø. Det kan ta lang tid før vi henviser til jobbspesialisten, og det kan være flere samtaler med jobbspesia­ listen før man starter opp. Men dialogen rundt jobb er viktig, sier Folgerø. Og hvis pasienten starter i ar- beid, sier Folgerø at det tilstrebes å tilpasse LAR behandlingen slik at pasienten gis størst mulig sjanse til å lykkes. - Noen av pasientene kan ha behov for fleksibilitet i forhold til utleveringsavtalen på LAR medi- sin og urinprøver. Da gjør vi så

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy