Vernepleieren 2-2021

NR 2 - 2021 VERNEPLEIEREN 19 Kommunens ansvar Den nye veilederen tydeliggjør kommunens ansvar for tilrette- legging for bruk av ASK med et eget punkt under kapittelet Sam- arbeid og kompetanse. Her er det brukt en formulering som ligger nært opp til §2-16 i opplærings- loven og §39 i barnehageloven, nemlig at kommunen må legge til rette for at personer med be- hov for ASK «kan få utvikle og bruke egnede kommunikasjons- formerognødvendigekommunika- sjonsmidler i helse- og om- sorgstjenesten» (Helsedirektora- tet, 2021, s.19). Veilederen be- skriver også behovet for individuell tilrettelegging av kommunikasjonsstøtten og løfter frem livsløpsperspektivet. I kapittel 4 om Livsfaser og overganger understreker veilederen at kom- munen har ansvar for å vurdere og tilpasse ASK-løsningen jevn- lig, for å ivareta endringene som kan oppstå knyttet til personens funksjon og behov i ulike livs­ faser. Barn snakker om andre ting enn ungdommer, og voksne personer har andre kommunika- sjonsbehov enn eldre. Med end- ringer i interesser, omgivelser og ofte også kroppslige forhold knyttet til hørsel, syn, motorikk og kognisjon er det nødvendig med kontinuerlig kartlegging, vurdering og tilpassing av kom- munikasjonsløsningene. Denne oppfølgingen krever kompetanse nær personene det gjelder. Alle som er i daglig kontakt med en person som bruker ASK trenger å kunne kommunisere med vedkommende. Kompetanse i bruk av ulike ASK-former er derfor grunnleggende i tjenester til personer med utviklings­ hemming med behov for ASK. Opplæring i den enkeltes kom- munikasjonsform som kropps­ lige uttrykk, håndtegn, bruk av kommunikasjonsbøker eller tale- maskiner er en forutsetning for å kunne ivareta den daglige samhandlingen. I tillegg til denne kompetansen skrives det i veilederen også at kommunen må sørge for «grunnkompetanse i ASK» hos tjenesteyterne (Helsedirektoratet, 2021, s.20). Hva denne kompetansen omfat- ter og hvem som har ansvar for å gi opplæring i ASK til tjeneste­ ytere i helse- og omsorgstjenest­ ene, er derimot mer uklart i vei- lederen. Hva er grunnkompetanse i ASK? Kommunikasjonskompetanse er et felles læringsutbytte for alle helse- og sosialfaglige utdannin- ger i Norge, men særskilt ASK- kompetanse er ikke spesifisert i de forskriftsfestede læringsut- byttene for utdanningene. Så hva kan inngå i en grunnkompetanse i ASK for å ivareta gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming som bruker ASK? God kompetanse om kommu- nikasjon og språk, og ikke minst betydningen av å kunne kommu- nisere både i et deltakelses-, rettig- hets- og helseperspektiv er et sentralt tema. Videre er det nød- vendig å vite hva alternativ og supplerende kommunikasjon er, og å kjenne til de ulike bruker- gruppene som bruker ASK og deres behov for opplæring og til- rettelegging. E-læring og videreutdanning Noen av temaene over inngår i de helse- og sosial- faglige grunnutdanningene, mens andre ikke er dekket. Det er foreløpig ikke utviklet en egen opp- læring som retter seg spesielt mot ASK i helse- og omsorgstjenestene i kommunen. Allikevel finnes det også i dag muligheter for å utdanne seg i ASK: E-LÆRING GRUNNKOMPETANSE I ALTERNATIV OG SUPPLERENDE KOMMUNIKASJON (ASK) Statped sin e-læring gir en grunnkompetanse i alternativ og supplerende kommunikasjon. Den er utviklet for opplærings- sektoren og eksemplene i filmene er fra barn og unge, men de fleste modulene er like aktuelle for helse- og omsorgstjenesten. VIDEREUTDANNING: ALTERNATIV OG SUPPLERENDE KOMMUNIKASJON ASK-studiet er en videreutdanning på bachelornivå ved Universitetet i Sørøst-Norge. Den gir en grunnkompetanse i ASK og retter seg bl.a. mot vernepleiere, miljøterapeuter, spesialpedagoger og fysio- og ergoterapeuter. Som vernepleiere skal vi arbeide for «(…) at personer med nedsatt funksjonsevne har muligheter til personlig utvikling og livsutfoldelse på lik linje med andre» (Forskrift om nasjonal retningslinje for vernepleierutdanning, §2). Det forutsetter at vi legger til rette for at mennesker med utviklingshemming kan kommunisere på den måten som egner for dem, i alle livssituasjoner.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy