Vernepleieren 2-2021

NR 2 - 2021 VERNEPLEIEREN 17 å øke livskvaliteten til en person og dens nærpersoner, mens reduksjon i utfordrende atferd er en eventuell sekundær gevinst. I PAS bygger intervensjonene på menneskerettigheter og verdier, intervensjonene er sosialt aksept­ able, raske, varige og effektive. PAS-intervensjoner represente- rer den mest effektive og sosialt valide tilnærming for å støtte personer med lærevansker og ut- fordrende atferd (NICE guidelines, 2015). Med sitt sterke fokus på livskvalitet, deltagelse og fore- bygging er PAS ett rammeverk for miljøarbeidet ovenfor alle brukere med funksjonsnedsettelse. Enhet for funksjonshemmede (EFF) i Sandnes kommune var en av de første tjenestene som innførte PAS som felles verdi- og rammeverk i Norge. Seksjon BOA har over tid vært i tett dia- log med EFF fra Sandnes for å sikre en god implementering, både knyttet til overføring av gode erfaringer, opplærings­ materiell og organisering av fag- ressurser. Fagkoordinator Seksjon BOA har, siden 2018, på enkelte av tjenestestedene hatt rollen fagkoordinator. Innholdet i, samt hvordan rollen har vært praktisert, er svært ulik fra tjen­ estested til tjenestested. Fagkoor- dinatorene har fungert som alt fra leders høyre hånd, drevet med vaktinnleie, merkantile opp- gaver til faglig videreutvikling. Fagkoordinatorrollen ble evalu- ert internt i 2020, og det ble be- sluttet at det var behov for å om- organisere fagressursene på en slik måte at disse kom hele sek- sjonen til gode. I forbindelse med evaluering av fagkoordinatorrol- len ble det avdekket at det også var stor variasjonmellom tjeneste- stedene i hva som ble tillagt andre roller, som primærkontakt og tjenesteansvarlig. August 2021 ble de nye mandatene for primær- kontakt, tjenesteansvarlig og teamansvarlig iverksatt på alle tjenestestedene. Fagteam Etter inspirasjon fra Sandnes kommunes organisering ønsker seksjon BOA å opprette 2 ulike fagteam med totalt 4-4,5 årsverk fra 1. januar 2022. Begge fag­ teamene vil ledes av fag- og kvali- tetsrådgiveren. De to fagteamenesomopprettes er: • Veiledning og PAS team • Kvalitet og internkontrollteam Veiledning og PAS team Veiledning og PAS team vil ar- beide strukturert med opplæring og kursing av alle ansatte i tema- er som PAS, menneskerettig­ heter, etikk, HOL kap 9 mm. Teamet vil holde oversikt og sikre at alle ansatte mottar opplæring etter fastsatte intervaller. Videre vil teamet veilede ansatte og pårørende knyttet til enkelt­ personer. Teamet vil ikke forsøke å erstatte behovet for bistand fra habiliteringstjenesten, men snarere fungere som ett internt supplement. Kvalitet og internkontrollteam Kvalitet og internkontrollteamet vil arbeide med å sikre at alle rutiner er utarbeidet, kvalitets­ sikret og evaluert som planlagt. Teamet vil videre avholde både varslede og ikke varslede tilsyn på tjenestestedene. I de tilfellene det avdekkes avvik skal teamet både sikre samt bistå tjen­ estestedet med å rette opp av­ dekkede feil og mangler. Begge teamene vil bidra til kartleggingogavklarekompetanse- behovet i seksjon BOA, teamene vil bidra til utarbeidelsen av stra- tegisk kompetanseplan. Planen vil legges inn i årshjul for å sikre en systematisk og forutsigbar til- nærming for alle involverte. I januar 2022 vil alle ansatte i sek- sjon BOA inviteres til kickoff for innføringen av felles faglig verdi- og rammeverk, under samlingen vil også de to fagteamene presen- teres. Sammen skal vi i seksjon BOA skape tjenester av god kvali- tet for tjenestemottakerne av våre tjenester.  De to fagteamene som opprettes er: • Veiledning og PAS team • Kvalitet og internkontrollteam

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy