Vernepleieren 2-2021

16 VERNEPLEIEREN NR 2 - 2021 Som kjent har en rekke rapporter, NOU’er og tilsyn de siste årene avdekket store feil og mangler innen tjenestene til personer med utviklingshemming. Spesielt godt kom manglene i fagfeltet frem i etterkant av tilsynet «det gjelder livet» i 2016. Seksjonsleder Morten Uthaug og fag- og kvali- tetsrådgiver Elisabeth Lohne Edvardsen har siden mars 2020 arbeidet aktivt med å se på og vurdere ulike løsninger for å sikre at tjenestemottakerne mottar gode og faglig forsvarlige tjenester av høy kvalitet. I dette arbeidet har den nye veilederen: Gode helse og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming vært særdeles viktig. Den meste egnede løsningen for å sikre faglige forsvarlige tjen­ ester i seksjon BOA ble vurdert til å være å innføre ett felles fag- lig verdi- og rammeverk, samt en omorganisering av fagressurser i seksjonen. Innføring av PAS og omorganiseringen er i tråd med de 10 rådene fra helsedirektoratet til kommunene i forbedrings­ arbeidet knyttet til veilederen. Positiv atferdsstøtte Det felles verdi- og rammeverket som skal innføres er Positiv at- ferdsstøtte (PAS). Hovedmålet er Sandefjord kommune innfører felles faglig verdi- og rammeverk Seksjon bolig, aktivitet og avlastning (BOA) i Sandefjord omorganiserer fagressurser for å styrke fag og kvalitet i tjenestene. Seksjonen gir i hovedsak tjenester til personer over 18 år med utviklingshemming og/ eller gjennomgripende utviklingsforstyrrelser. Elisabeth Lohne Edvardsen er vernepleier med videreutdan- ning i helserett, og har for tiden en delt stilling. Femti prosent som fag- og kvalitetsrådgiver i seksjon bolig, aktivitet og av- lastning i Sandefjord kommu- ne, og femti prosent er som rådgiver og prosjektleder i Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Vestfold og Telemark. Tjenestene gis i form av heldøgns tjenester i 160 ulike boformer, ambulerende tjenester til 45 personer, ar- beids- og aktivitetstilbud til 123 personer, oppfølging av 104 VTA deltakere samt effektuering av 356 støt- tekontakts vedtak. Seksjonen har totalt 13 enheter som rapporterer direkte til seksjonsleder Morten Ut- haug. Hver enhetsleder er ansvarlig for mellom ett til tre ulike fysiske steder. Totalt gir seksjonen tjenester på 24 ulike fysiske lokasjoner. Tekst: Elisabeth Lohne Edvardsen PAS er et verdi- og meto- demessig rammeverk med mål om at tjenestemottak­ erne skal oppnå menings- fulle liv og sikres aktiv deltagelse i relasjoner, aktiviteter og i samfunnet.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy