Vernepleieren 2-2021

NR 2 - 2021 VERNEPLEIEREN 15 MIN MENING lingshemming, skal utredning og behandling i hovedsak ivaretas innenfor psykisk helsevern.» Dette er også etter mitt syn diskriminerende, fordi alle uan- sett lett, moderat eller alvorlig utviklingshemming har rett på de samme helsetjenestene. Jeg stil- ler meg kritisk til ordet «hoved- sak», det kan indikere at de ikke har like rettigheter alltid og kan føre til diskriminering. Alle skal ha rett til hjelp innen psykisk helsevern ved mistanke om psykisk sykdom. Uavhengig av diagnose. Det skal ikke være noe skille på grad av utviklingsnivå, for å ha denne retten. I lov omSpesialisthelsetjenesten § 2-1 e. Samhandling og samar- beid står det: Det regionale helse- foretakets ansvar etter § 2-1 a første ledd innebærer også en plikt til å legge til rette for nød- vendig samarbeid mellom ulike helseforetak innad i det regionale helseforetaket, med andre regio- nale helseforetak, fylkeskommu- ner, kommuner eller andre tjen­ esteytere om å tilby tjenester omfattet av loven. Med andre ord: Lov om spesia- listhelsetjenesten sier helt klart at foretaket har et ansvar for å samarbeide med de instansene som er nødvendig for å sikre god helsehjelp. Når man i veilederen fra Helsedirektoratet snakker om hva som er formålstjenlig av sam- arbeid mellom psykisk helsevern og habiliteringstjeneste, er det allerede dekket av lov om spesia- listhelsetjenesten. Senker rettssikkerheten Barn med lett eller moderat grad av utviklingshemming skal følges opp av BUP. Dette er den mest diskriminer­ ende setningen i hele veilederen fra Helsedirektoratet. Det åpner opp for at barn med alvorlig og dyp utviklingshemming, ved mis- tanke om psykisk sykdom, ikke har rett til hjelp innen psykisk helsevern. De vil da være den eneste gruppen i vårt samfunn som ikke har en likestilt rett til hjelp for psykisk sykdom. Det indikeres her at barn med lavere grad av kognitiv fungering med mistanke om psykisk syk- dom, skal ta kontakt med habili- teringstjenesten. Men, igjen står en gruppe barn med svakere rettigheter enn andre. Da skulle det eksplisitt ha stått at barn med alvorlig og dyp utviklings­ hemming har rett på utredning og behandling ved mistanke om psykisk sykdom ved habiliter­ ingstjenesten. Hvis denne utdyp­ ingen ikke står, senker vi retts- sikkerheten til barn med alvorlig og dyp utviklingshemming og øker risiko for diskriminering.  «Veilederen legitimerer en praksis som diskriminerer barn og voksne med utviklingshemming og fratar dem deres rett til likeverdig behandling» Anne Gro Innstrand Anne Gro Innstrand er psy- kologspesialist og hennes felt er habilitering med fokus på utviklingshem- ming, autisme og psykisk helse. Hun har 30 års erfa- ring og har siden HVPU- reformen arbeidet for å bedre den psykiske helsen til denne gruppen. I dette arbeidet møter hun foreldre som ikke får samme rettig- heter til hjelp innen psykisk helsevern fordi deres barn har utviklingshemming. Hun mener veilederen legitimerer en praksis som diskrimi- nerer barn og voksne med utviklingshemming og fra- tar dem deres rett til like- verdig behandling.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy