Vernepleieren 2-2021

NR 2 - 2021 VERNEPLEIEREN 13 ASK Kommunen må legge til rette for at personer med utviklingshemming som helt eller delvis mangler funksjonell tale og har behov for alternativ og suppler­ ende kommunikasjon (ASK), kan få utvikle og bruke egnede kommunikasjons­ former og nødvendige kommunikasjons­ midler. Praktisk tilnærming Veilederen har en relativt konkret og praktisk tilnærming til faget og tjenestene som skal ytes. Den har blant annet fokus på beslutningsstøtte, ASK og arbeidet med utfordrende atferd. Beslutningsstøtte Beslutningsstøtte er en sentral del av å yte tjenester til personer med utviklings- hemming, og skal her forstås som enhver prosess som gjør en person bedre i stand til å ta egne beslutninger og/eller å uttrykke sine egne ønsker og behov. Utfordrende atferd Kommunen skal arbeide systematisk for å forebygge utvikling av utfordrende atferd hos personer med utviklings- hemming. Utfordrende atferd kan defineres som kulturelt avvikende atferd som er så intens, hyppig forekommende eller langvarig at den fysiske sikkerheten til personen selv eller andre er alvorlig truet, eller at den i stor grad be- grenser eller hindrer tilgang til vanlig sosial deltakelse i samfunnet (Emerson, 2001). LEGG MERKE TIL Veilederen bygger på menneskerettighetene og CRPD (FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne) Vernepleiere framheves som særlig sentrale, med bred kunnskap om utviklingshemming, miljøterapeutisk arbeid, habilitering, rehabilitering, helsefremming og helsehjelp. Kommunen må sørge for at alle tjenesteytere har felles grunnleggende kompetanse innenfor sentrale kompetanseområder og at de får nødvendig veiledning. Kommunen må legge til rette for kompetanseheving, som kurs, videreutdanning og etterutdanning. Hvert kapittel i veilederen avsluttes med Veiledning og Begrunnelse. Der man kan finne materiell og dokumentasjon på det som fremkommer i teksten ovenfor. Dette er med på å gjøre veilederen til et nyttig og brukervennlig dokument.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy