Vernepleieren 2-2020

18 VERNEPLEIEREN NR 2 - 2020 Faglig og sosial læring Læreplanene har ambisjoner om å utvikle evnen til livslang læring hos alle elever. Lærerne kan få god støtte fra andre yrkesgrupper til å avdekke utfordringer og gi elevene den hjelpen de trenger, ikke minst elever med langvarige og sammensatte behov. I dag knyttes BSV-profesjonene til enkeltelever, etter tilrådning fra PP-tjenesten. De er inne i klassetimer og støtter elevene, samtidig som de jobber med klas­ semiljø. Eksempler på oppgaver er konfliktløsning, følelseshånd­ tering, selvregulering og trening i sosiale ferdigheter. De følger med på hva som skjer i friminut­ tene, på relasjoner mellom elev­ er, og kan forstå bakgrunnen for utfordringer som oppstår i klasse- miljøet. Gjennom tidlig innsats og forebyggende tiltak kan de ut­ fylle lærernes rolle, og bidra til å fremme et godt læringsmiljø. - Jeg ønsker å være den per­ sonen som jeg trengte på ung­ domsskolen og videregående, sier Astrid Eriksdatter Mathisen om hvorfor hun ønsker å være en vernepleier som jobber med skolelever. - Jeg vil være en som det går an å snakke med om det blir vanske­ lig, snakke om kropp og følelser, og som jeg vet at er tilgjengelig. Astrids engasjement har også inspirert medstudentene ved USN Porsgrunn, Trine Nagvik og Ida Thomsen Skeie. - Mamma er lærer, hun sier at lærere føler de er mer sosial­ arbeidere enn lærere. Der kunne vi kommet inn som en god ressurs, tror Ida. Anne Katrine Folkman ved VID synes det er særlig interes­ sant hvordan BSV-profesjoner i skolen kan bidra til å endre per­ spektivet fra individ- til gruppe­ nivå. - Sosialfaglige profesjoner kan bidra til å løfte perspektivet bort fra individuelle enkeltvedtak til gruppefunksjon. Dette kan gjøre de sosialfaglige profesjonene interessante, også som veiledere for lærere i klasserommet når det kommer til problematisk atferd. Helsevernepleier De tre studentene ved USN ønsker at vernepleiere skal få mulighet til å ta den ettårige videreutdanningen til helsesyke­ pleier. De mener de har den rik­ tige grunnkompetansen, og henviser til at typiske arbeids­ oppgaver, som beskrevet hos nettstedet utdanning.no, er å bygge nettverk og drive miljø­ arbeid for barn, ungdom og fami­ lier. Og å samarbeide med blant annet skole om arbeids- og lær­ ingsmiljø. Det er oppgaver som blir stadig viktigere for å møte økningen av psykiske plager blant unge. Også Anne Katrine Folkman mener vernepleieres kombina­ sjon av helsefaglig og sosialfaglig kompetanse gjør dem velegnet til å arbeide som helsesykepleiere i skolen. Hun synes det vil være interessant å undersøke nærme­ re hvordan vernepleiere kan fylle rollen som helsesykepleier, og gjerne i samarbeid med syke­ pleiere, gjennom å øke ressurs­ ene. Forskning fra Arbeidsforsk­ ningsinstituttet tyder på at en hovedutfordring for helseperso­ nell i skolen, er et misforhold mellom oppgaver og ressurser, der ressursene først og fremst brukes til lovpålagte oppgaver, som vaksinering og helseunder­ søkelser. Folkman er for tiden involvert i et prosjekt i en kommune på Jæren, kalt «Laget rundt læreren og eleven», for å evaluere hvor­ dan ulike profesjonsgrupper kan samarbeide til elevens beste. Her er helsesykepleierressursen styrket for å kunne prøve ut nye sam­ arbeidsmodeller med andre aktører, knyttet til utvikling av klassemiljø, noe som er en dreining bort fra fokuset på enkeltelever. - Jeg argumenterer ikke for å erstatte sykepleiere, men verne­ pleiere kan bidra til en større variasjon i kunnskapsgrunnlag. De har en atferdsanalytisk og miljøterapeutisk tilnærming som innebærer kobling mellom indi­ vid og sosial setting. Det virker å ha positiv effekt på faglig og sosial læring. De tre studentene ved USN deler Folkmans oppfatning om at vernepleiere vil styrke båndet mellom skolehelsetjenesten og barnevernet. - Vernepleiere i skolen kan se faresignalene som tyder på at barn ikke har det bra hjemme. På skolen har vernepleier­ studentene mange av de samme emnene som barnevernsstuden­ tene. De har hatt felles undervis­ ning og samarbeidet under gruppeoppgaver. - Vi har lært mye av dem, og de av oss. Vi ser hvor viktig det er med tverrfaglighet, at vi fyller hverandre ut, forteller Trine Nagvik. Eller helsepleier? - Vi er ikke bedre egnet, vi bør stille på lik linje med sykepleiere, påpeker Ida Thomsen Skeie som ikke ønsker to forskjellige titler, men en som kan passe for begge profesjoner - kanskje helsepleier? - For vernepleierprofesjonens del, er det viktig å synliggjøre egne faglige bidrag og yrkesrolle, «Jeg ønsker å være den personen som jeg trengte på ungdomsskolen og videregående» Astrid Eriksdatter Mathisen»

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy