Vernepleieren 2-2019

NR 2 - 2019 VERNEPLEIEREN 7 Da er vi kommet til andre utgave av «Vernepleieren» dette året. Det er med en viss stolthet vi sender ut to nummer dette første året, for vi er fortsatt en liten organisasjon. Første utgave ble tatt godt imot, og dette bladet har tatt inn­ over seg de tilbakemeldingene som kom på spørreundersøkel­ sen etter førsteutgaven. Hva er så vernepleiere opptatt av? Jo, natur- lig nok fag. Det var flere områder som ble nevnt, men særlig fore­ sattesamarbeid og tvang og makt pekte seg ut som tema. Tvangslovutvalget I juni la tvangslovsutvalget frem sin innstilling. En NOU på over 800 sider som skal være et ut­ gangspunkt for å samle all tvangslovsgivning innen helsetjen- estene inn i en lov. Vernepleier­ forbundet ser at dette er en om­ fattende lov som vil ha konse­ kvenser for hvordan vi som vernepleiere skal jobbe i frem­ tiden. Hvordan kommer dette til å endre arbeidet vårt, og hvordan kommer dette til å påvirke bruker­ gruppene. Vi har gått inn i arbei­ det med vår høringsuttalelse. Den har frist til primo desember. Vi ønsker oss innspill på hva som er vesentlig at vi formidler i vårt høringssvar – hvilke perspektiv og verdier er det viktig at vi formidler. Vi kommer til å samarbeide med både brukerorganisasjoner og andre organisasjoner som repre­ senterer ansatte i tjenestene. Ny veileder I tillegg til ny lov om tvang og makt i helsetjenestene, kommer det nå en ny veileder for tjenester til utviklingshemmede som skal definere nødvendig kvalitet. Vi er invitert til høring på denne vei­ lederen tidlig i 2020, og ambi­ sjonen er at den skal gjelde fra sommeren 2020. Dette er også et dokument som kommer til å påvirke mange av våre medlem­ mers arbeidshverdag. I 2020 skal også de nye ret­ ningslinjene for vernepleierut­ danningen settes ut i live. Univer­ siteter og høgskoler som utdanner vernepleiere arbeider nå med sine undervisningsplaner for at verne­ pleierstudenter som starter opp i 2020 skal få sin undervisning i tråd med nye retningslinjer. 2020 blir et år der flere vesent­ lige endringer blir satt ut i live. Vår oppgave som vernepleiere er å virkeliggjøre disse endringene. Endringer som er ment å forbedre livskvaliteten til mange mennes­ ker rundt om i hele landet. For å få til disse endringene trenger vi kompetanse, tid til å oppdatere oss og tid til faglig refleksjon. 2020 blir et år der flere vesentlige endringer settes ut i live Nestleder Stian Tønnessen Stoennessen@yahoo.com Styremedlemmer Mari Bjørnstad Roer mariroer@hotmail.no Kristin Helene Lyngmo Wiken kristin.wiken@harstad.kommune.no FRA LEDEREN Finn oss på Facebook Vernepleierforbundet i Delta Bjørn Harald Iversen bjoernharai@vfk.no Tvangslovsutvalgets innstilling er ute til høring. Det samme er nye retningslinjer for tjenester til utviklings­ hemmede. Det som skjer nå, vil påvirke arbeidshverdagen til mange av våre medlemmer. Vernepleierforbundet skal avgi høringssvar, og vil gjerne ha dine innspill.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy