Vernepleieren 2-2019

24 VERNEPLEIEREN NR 2 - 2019 HVEM ER DU SOM ANMELDER BOKEN? Steinar Vikholt, Universitets­ lektor innen verne- pleie ved Universitetet i Sørøst-Norge. HVEM HÅPER DU AT SKAL LESE BOKEN? Boken har undertittelen «Familie, livsløp og overgan- ger». Som vernepleiere jobber vi med mennesker og disse menneskene har familie, et livsløp og gjennomgår over- ganger mellom flere forskjellige arenaer, derfor bør denne boken være en del av kunnskaps- grunnlaget til alle vernepleiere som jobber innenfor verne­ pleierens arbeidsfelt. Men, skulle jeg trukket ut en bestemt målgruppe innenfor dette, bør det være de som selv har erfart at de ikke forstår pårørende eller erkjenner at de ikke kan nok om feltet. For meg selv har denne boken hjulpet meg mye på dette feltet. Denne boken er en bok som dessverre ikke var på min egen pensumliste da jeg studerte vernepleie. Hva forteller foreldr­ ene om sine erfaringer med individuell plan (IP)? Vi lærer om diagnoser på utdan- ningen våre, men hva vet vi om hvordan foreldre opplever å få satt en diag- nose på sitt barn? Hva vet vi om samlivsbrudd hos disse foreldre? Er fordelingen av ytelser lik eller er den slik boken trekker frem; «til fordel for de utholdende»? Og hva skjedde med inkluderingsprosjektet på 90-tallet, der alle skulle inklu- deres i det ordinære skoletil­ budet og vekk fra spesial- skolene; er disse som nå inklu- dert eller er de på utsiden av innsiden? Det er mange spørs- mål som denne boken kommer innom, og det er mange over- raskende svar på disse, som danner godt grunnlag for videre arbeid og lesning. Denne boken har blitt et godt grunnlag for meg når jeg skal jobbe med pårørende. Det danner et grunnlag for å forstå og ha kunnskap om typiske ut- fordringer som dukker opp i familier. Denne boken har gjort at jeg har «møtt meg selv i døren» når det kommer til egen forforståelse, holdninger og antatte sannheter rundt denne tematikken. Boken tar ikke for seg hvor- dan man skal jobbe med på­ rørende direkte. Dette er dekket av mange andre fagområder og temaer man som profe- sjonsutøver har kunnskap og kompetanse på; kommunika- sjon, relasjon, arbeid i ansvars- grupper, gruppeprosesser med mange flere. Derimot presenterer boken et datagrunnlag. Den presenterer resultater fra spørre- undersøkelser og intervjuer, som videre blir analysert og drøftet. Den kombinerer statis- tikk med analyser og drøftinger og trekker også frem flere sitater fra intervjuer som belyser tematikken den går igjennom. FAGLIGE SMAKEBITER OPPVEKST MED FUNKSJONSHEMMING - Familie, livsløp og overganger Redaktører er Jan Tøssebro og Christian Wendelborg LINK TIL BOK: www.gyldendal.no/Faglitteratur/Sosial-og-helsefag/Vernepleie/ Oppvekst-med-funksjonshemming

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy