Vernepleieren 1-2023

14 VERNEPLEIEREN NR 1 - 2023 INNLEGG I 2016 ble det gjennomført et landsomfattende tilsyn med de kommunale helse- og omsorgstjenestene til mennesker med utviklingshemming (Helsetilsynet, 2017). Det ble undersøkt om kommunens ledelse sikret systematisk styring og sikret forsvarlige helse- og omsorgstjenester til voksne som bor i eid eller leid bolig. Statsforvalterne (den gang Fylkesmannen) undersøkte om kommunene la til rette for personlig assistanse i form av tilsyn og bistand til å ivareta egenomsorg, bistand til aktivisering og opplæring i dagliglivets gjøremål. Statsforvalterne undersøkte videre om kommunen la til rette for at mennesker med utviklingshemming får helsetjenester i hjemmet og tilgang til medisinsk undersøkelse og behandling. I undersøkelsen inngikk om kommunene legger til rette for at brukerne får medvirke, samhandling internt og med fastlege og spesialisthelsetjenesten og om kommunen innhenter politiattest ved tilbud om ansettelse. Øvre Eiker kommune var en av 57 kommuner som ble undersøkt og en av 45 kommuner der det ble konstatert lovbrudd. Det ble avdekket tre avvik under tilsynet og Statsforvalteren konkluderte med at det ikke var etablert tilstrekkelige systemer i Øvre Eiker kommune for å avdekke feil, vurdere behovet for korrigerende tiltak og iverksettelse av nødvendige tiltak. Internkontroll Internkontroll skal sørge for et styringssystem i kommunen som sikrer at mennesker med utviklingshemming får forsvarlige tjenester, at bistandsbehov kontinuerlig vurderes og at det finnes rutiner for å evaluere tjenestetilbudet. Øvre Eiker kommune har ansvar for å sikre etterlevelse av helse- og omsorgslovgivningen gjennom systematisk styring og kontinuerlig forbedringsarbeid. Kravene til styring og kontroll innebærer blant annet at kommunen skal avklare ansvarsforhold, utarbeide nødvendige rutiner og instrukser og sikre at ansatte har nødvendig kompetanse til å gjøre de oppgavene de er satt til å løse. Forbedringsarbeid i Øvre Eiker kommune Etter at det ble konstatert lovbrudd i 2016, har Øvre Eiker kommune iverksatt ulike tiltak for å sikre forsvarlige tjenester på flere områder. Et av områdene er systematisk kvalitets- og utviklingsarbeid. Tekst: Hege Kylland, Fagrådgiver – Tilrettelagte tjenester Innbyggertallet i Øvre Eiker kommune har akkurat passert 20 000. Kommunens visjon er «Sammen skaper vi et livskraftig Øvre Eiker»' som bygger på prinsipper om medvirkning og «Helt innafor». Dette skal oppnås gjennom fire hovedstrategier; ett lag for god oppvekst, sammen om hverdagsmestring, livskraftige steder og medarbeidere som mestrer. Helse- og velferdstjenestene er også omfattende i kommunen. Tilrettelagte tjenester yter personlig assistanse ved heldøgns tjenester til 41 personer (i løpet av 2023 for 49 personer) og via ambulerende team til 25-30 personer årlig. I tillegg til 10 på avlastning, 20 personer har aktivitetstilbud og VTA plasser til 46 personer. Det er fem ledere som utøver nærledelse og har ansvar for et eller to avdelinger, og de rapporterer direkte til virksomhetsleder Linda Nedberg. I landsomfattende tilsyn fører alle stats- forvalterne tilsyn med ett tjenesteområde eller tema over ett eller to år. Formålet er å avdekke svikt og bidra til forbedring, og å skape nasjonal opp- merksomhet om om- rådet.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy