Vernepleieren 1-2022

22 VERNEPLEIEREN NR 1 - 2022 Videre er det en oversikt over eksempler av hva som kan dokumenteres med underpunkter. Det er inndelt i administrative opplysninger med fire underpunkter, som er de samme som pasientjournalforskriften har i §5. Opplysninger om tjenestemottakers helse og livskvalitet med syv underpunkter. Opplysninger om informasjon og informasjonsutveksling, reservasjoner og samtykkekompetanse med tre underpunkter, som er de samme som pasientjournalforskriften har i § 7 (Helsedirektoratet, 2021). Her har helsedirektoratet lagt en kan føring om å gi forsvarlige tjenester. Det burde kanskje ha vært en skal-føring? Litteratur: Direktoratet for e-helse (2018) Konseptvalgutredning Forskrift om en verdig eldreomsorg (verdighetsgarantien) (2010) Verdighetsgarantiforskriften (FOR-2010-11-12-1426). Lovdata. Forskrift om helsepersonellovens anvendelse for personell som yter tjenester etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (2011) Forskrift om helsepersonellovens anvendelse (FOR-2011-12-16-1393). Lovdata. Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten (2016) Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten (FOR-2016-10-28-1250). Lovdata. Helse- og omsorgstjenesteloven (2011). Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (LOV-2011-06-24-30). Lovdata. Helsedirektoratet (2014) Utredning av «en innbygger én journal» IKT utfordringsbilde i helse- og omsorgssektoren. Regjerningen. Helsedirektoratet (2016). Veileder for saksbehandling (IS 2442). Oslo. Helsedirektoratet. Helsedirektoratet (2017) Ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten Veileder til lov og forskrift. Helsedirektoratet. Helsepersonelloven (1999) Lov om helsepersonell m.v. (LOV-1999-07-02-64) Lovdata. Helsetilsynet (2017) Det gjelder livet. Statens helsetilsyn. Oslo. Helsetilsynet. Internkontrollforskrift i helsetjenesten (2002). Forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten (FOR-2002-12-20-1731). Lovdata Kvalitetsforskrift for pleie- og omsorgstjenestene (1997). Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting etter lov av 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene og etter lov av 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v. (.FOR-1997-02-27-358). Lovdata. Nasjonal løsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste. Direktoratet for e-helse. Sosial- og helsedirektoratet (2004) Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene Veileder til forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting etter kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven. (IS 1201). Oslo. Docplayer. Sosial- og helsedirektoratet (2004). Hvordan holde orden i eget hus – Internkontroll i sosial- og helsetjenesten (IS 1183). Oslo. Sosial- helsetjenesten – UiO. Til ettertanke Det er noe som heter at det enkle er ofte det beste, men når det enkle blir så diffust at det legger føringer for «gjør hva du vil» i praksis, skaper det en dårlig sikkerhet for tjenestemottakere. Med slike diffuse føringer skaper man en praksis som i stor grad blir personavhengig. En kan undre seg over hvorfor kravet til dokumentasjon skal være mer fraværende innenfor tjenester for utviklingshemmede enn for helsebehandling. Det er også påfallende at en må finne konkrete føringer i en tilsynsrapport med videreføring i en veileder. Det burde være nærliggende at det skulle vært festet i et lovverk og forskrift, for så å spesifiseres enda mer i en veileder. Spesielt når en vet at lov og forskrift har høyere rang enn veiledere. Intensjonen som lovgiver har hatt om å verne mot unødige skade som følge av helse- og omsorgstjenestens ytelser eller mangel på ytelser (Helsedirektoratet, 2017. S 3), slår sprekker når føringene for innholdet i dokumentasjon er så diffuse som de er, og når helsepersonellet er fritatt for plikten til å dokumentere. De sentrale føringene er selvmotsigende, i den ene skal en dokumentere og i den andre skal en ikke. Det er lite som er sett i en sammenheng mellom de forskjellige føringene og det vitner om mangel på oversikt fra sentralt hold. Det er på høy tid med en ny forskrift som definerer innhold av tjenester og som setter krav om dokumentasjon etter HOL §§3-2 og 3-6. n

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy