Vernepleieren 1-2021

8 VERNEPLEIEREN NR 1 - 2021 derer med at når mange brukere plasseres sammen velges ofte fellesskapsløsninger, framfor individuelt tilpassete tjenester. Hvordan arkitektur påvirker Mjøen har sett at arkitektur og utforming vil forsterke eller mot- virke ulike strukturer eller tanke- ganger. - En institusjonspreget ut­ forming vil gi en mer institu- sjonspreget tankegang, trorMjøen. Ulike logikker rår. Hjemmet er et sted der du har fritiden din, egne ting, gjester, frihet. Arbeids- plassen er et sted for struktur, måloppnåelse og budsjett - Det vil hele tiden være en spenning mellom de ulike logikk­ ene. Utformingen vil være med å styrke eller svekke det. Hvis ar- beidsplassen invaderer hjemmet til folk, så er det problematisk, sier Mjøen. Størrelse på bomiljø og tjenestekvalitet Kommunene argumenterer ofte med at større boenheter vil gi et større fagmiljø, som vil gi bedre kvalitet på tjenestene. - Det er noen dilemmaer her. En beboer krever tilsyn av mange ansatte på skift. Forskning viser at det er en ulempe å måtte for- holde seg til mange ansatte, sier Mjøen. Hva med bruken av personal- rom, garderobe og pauserom for de ansatte. Ingen private hjem har et tilstøtende rom for kom- munalt ansatte. Hvordan styres dagen? Etter de ansattes eller beboernes behov? At det skal leveres effektive tjenester har stor betydning for hvordan bolig­ ene blir utformet i dag. Man samler personer med bistands­ behov nær hverandre, ulike brukergrupper. - Da er ikke målsetningen om integrering i lokalsamfunnet viktigst, men at det leveres effek- tive tjenester, og at det gir god pengebruk, sier Mjøen. Få alternativer gir liten valgfrihet Eksempel på hva som gir et insti- tusjonspreget liv: rutiner, dags- planer. Alle disse tingene vil styrke eller svekke følelsen av å ha et eget hjem, et selvstendig liv. Reglene sier at tjenestene skal være individuelt tilpasset, men i praksis bygges ofte bofellesskap over en lest. - Kanskje en burde skapt mer variasjon i botilbudet. Hvis en har én løsning, så leter en etter et «passende problem». Istedenfor burde man se hvilke behov den enkelte har. Det er vanskelig for foreldre med en unge som skal flytte alene. Hvis det finnes bare ett alternativ, og det er bofelles- skapet, er det vanskelig å velge noe annet, sier han. Suksesskriterier Vikatunet • En av de klare forutsetningene for at dette prosjektet har lykkes, er etter forskernes mening at tjenesten totalt sett har hatt dedikerte ledere som har satt fokus på fagutvikling. De har hatt evnen til å skape engasjement både blant brukere og ansatte. • Ikke minst har lederne fulgt opp samhandlingsarenaer der de ansatte kan ha faglig refleksjon og diskusjon, og der mål for tjenestene blir klargjort. • De har også fulgt opp individuelle mål som er utviklet i sam- arbeid med den enkelte beboer, og forankret disse i ansat- tegruppa. Feil i forrige utgave I utgave 2.2020 side 12 står det at en vernepleier har kompetanse til å sette sentralt venekateter. Det skulle ha stått perifert venekateter. Redaksjonen beklager feilen. NB!

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy