Vernepleieren 1-2021

NR 1 - 2021 VERNEPLEIEREN 7 Flyttingen til egne rekkehus medførte endret adferd Mjøen har i sitt arbeid sett på hvordan de har løst det i ulike kommuner, og har vært rundt i forskjellige bofelleskap med litt ulik organisering og utforming. Et av stedene var for personer med langvarige psykiske lidelser. Det var en enetasjes L-blokk med to fløyer, fellesstue og vaktrom. I prosjektperioden ble det nedlagt og beboerne flyttet til rekkehus. Mjøen har skrevet en egen rapport om omleggingen, sammen med Oddbjørn Johansen. Fra en dag til en annen for­ andret beboerne og de ansatte måten å forholde seg til hver­ andre på. Fra å ha hatt en lang korridor med kanskje åpne dører inn til hver leilighet, måtte an- satte nå ringe på. Måten å omgås på endret seg. Mange av brukerne svarte at de opplevde at de fikk mer hjelp, selv om de traff ansatte sjeldnere. En bruker svarte at han ble mer aktiv sosialt og begynte å invitere andre beboere hjem til seg. De var en gruppe beboere som planla julebord sammen. Nå kunne de velge hvem de ville invitere hjem til seg. De ansatte opplevde også end- ringen som noe positivt. De måtte ha en mer bevisst holdning til utøvelsen av tjenestene. Ikke alle beboerne synes det var bedre. Et lite mindretall ville helst tilbake. Noen pårørende var svært skeptiske til at brukerne mistet fellesarealet. Det var et stort tap for enkelte beboere. Men, noen av de pårørende som hadde vært imot, ble veldig fornøyde. De endret holdning i ettertid. En suksesshistorie der arkitektur var avgjørende - Vi fant ut at utformingen av bygningene hadde større betyd- ning enn vi hadde forestilt oss. Resultatet var at flyttingen fra Løvetanna til Vikatunet var en nesten ubetinget suksess for alle parter, sier Mjøen. Det omtalte botilbudet ligger i Namsos kommune. Her går de motsatt vei enn det som er trendene i norske kommuner, hvor det er en økt tendens til at boligene plasseres i «omsorgsg- hettoer», hvor flere brukergrup- per plasseres sammen. Dette gir økt risiko for at ansatte må håndtere at beboere har veldig ulike behov. Egen leilighet eller institusjon - Egne leiligheter er ikke nød­ vendigvis det eneste virkemidlet. Prosjektet har vist at individuelt tilpassede bo- og tjenestetilbud legger til rette for at brukeren oppøver større grad av selv­ bestemmelse, og mestring av flere sider ved sitt eget liv, sier Mjøen. - Med en institusjonslignende utforming kan tjenestetilbudet i større grad bli preget av uke­ planer og rutiner, i stedet for individuelt tilpassede tjenester, tror han. Dette er også problematisert av Helsetilsynet under deres landsomfattende tilsyn med tjen­ ester til mennesker med utvik­ lingshemming i 2016. De konklu­ Suksesshistorien Vikatunet Positive atferdsendringer hos brukere og ansatte etter flytting fra blokk til egne rekkehus: • Brukerne beskriver mer selvstendige liv, større grad av selvbestemmelse, og bedre individuelt tilpassede tjenester. • Ansatte beskriver en annerledes arbeidsdag hvor de i større grad enn tidligere blir utfordret til å sette den enkelte brukers behov og ønsker i sentrum for tjenestene. • Et annet interessant funn er at begge parter – både brukere og ansatte – opplever at de har fått mer tid. Beboerne opplever at de får mer hjelp enn tidligere, og de ansatte opplever at de har mer tid til faglig refleksjon og samarbeid med kolleger. Forsker ved NTNU Odd Morten Mjøen. Se artikkel nordopen.nord.no «Herre i egen leilighet»: en oppsummering av erfaringer med flytting av Løvetanna Bofellesskap til egne leiligheter på Vikatunet Foto: Frode Fossvold Jørum/NTNU

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy