Vernepleieren 1-2020

NR 1 - 2020 VERNEPLEIEREN 9 Brattås skole i Færder kommune er en av skolene som har ansatt vernepleiere. Barneskolen har en egen forsterket avdeling for elever med behov for et særskilt til­ rettelagt opplæringstilbud. Denne avdelingen kalles «Gruppe 10». Her jobber både spesialpeda­ goger, vernepleiere, barneverns- pedagog, lærere, barne- og ung- domsarbeidere og assistenter. Else Sjøblom Roppestad jobber bare i «gruppe 10», mens Jørgen Paulsen også jobber på SFO og har hatt ansvar for uteskolen for elever som trenger en alternativ hverdag. – Vernepleiere kan mye om atferd og atferdsvansker. Vi er trent i å analysere atferd og se hva som påvirker atferd. Vi kan veilede og støtte lærere og er gode til å samarbeide med ulike yrkesgrupper og instanser, sier Jørgen. Lærer å uttrykke seg Vernepleierne setter opp mål som er oppnåelige og tilpasset det enkelte barnet. Det kan være mål som å klare å spise med skje, sette sammen ord til setninger eller å imitere andre i lek. – Ønsket om elevmedvirkning og livskvalitet styrer hvordan jeg tenker og hvordan jeg gjør jobben min. Alle har behov for å med- virke i eget liv og for å uttrykke seg. Det kan for eksempel være å klare å be om drikke eller en leke, sier Else. Å lære elever måter å uttrykke seg på, er en viktig del av jobben i avdelingen. De jobber mye med å trene både verbalspråk og alter- nativ og supplerende kommuni- kasjon (ASK). Eksempler på ASK er tegn til tale, ulike kommunika- sjonsbøker, tematavler og tekniske hjelpemidler som nettbrett. – Å forebygge makt og tvang er viktig. Derfor er det viktig å lære å uttrykke seg, forklarer Else. Hun forteller også at verne- pleiere er opptatt av hjelpeav­ hengighet. Det barnet trenger hjelp til, skal det få hjelp til, men det det kan greie selv, skal det klare selv. – Vernepleiere er opptatt av å trene på dagliglivets ferdigheter og er gode til å se hva barn trenger for å klare seg mest mulig selv- stendig. Påvirkning på eget liv er viktig, sier Jørgen. Det trenes både på verbalspråk og alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). Eksempel på ASK er tegn til tale, bøker, tematavler og tekniske hjelpe- midler som nettbrett.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy