Vernepleieren 1-2020

6 VERNEPLEIEREN NR 1 - 2020 Vernepleiere lærer lite om kjønnsforskjeller i helse Det viser en rapport fra Kilden kjønnsforskning.no som kartlegger hvordan kjønnsperspektiver og kvinnehelse behandles i utdanningene i medisin, sykepleie, psykologi, vernepleie og fysioterapi. Det er åpenbare kjønnsforskjeller i helse, men kunn- skap om dette nevnes knapt i felles rammeplan for alle helse- og sosialfagutdanninger i Norge. Kjønn nevnes kun i forbindelse med at studentene skal ha «kunnskap om inkludering, likestilling og ikke-diskriminering, uavhengig av kjønn, etnisitet, religion og livssyn, funksjonsned­ settelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønns­ uttrykk og alder». – Det er ikke nok å bare se kjønn i tilknytning til sosiale forhold og rettigheter, og ikke til medisinsk forskning om kjønnsforskjeller i helse, påpeker Linda M. Rustad, direktør for Kilden kjønnsforskning.no . Manglede kjønnsspesifikk kunnskap er et hinder for likeverdige helsetjenester, og kan føre til at liv og helse går tapt. Rapporten anbefaler at nasjonale læringsmål må presisere at helsetjenestene skal være tilpasset, og ikke uavhengig av, pasientenes kjønn, alder, med videre, samt at kjønnsperspektiver og kjønnsforskjeller i helse inne­ bærer å se på hvordan samfunnsforhold og biologiske faktorer henger sammen. Telefonvenner til ensomme eldre Frivilligsentralene i Norge setter folk som ønsker å bli oppringt i kontakt med frivillige som gjerne ringer dem. Les mer på TelefonVenn.no. Tilbudet er opprettet for å forebygge ensomhet hos eldre og andre sårbare personer som opplever isolasjon for å unngå koronasmitte. Alle som ønsker at et medmenneske ringer for en prat en til to ganger i uka, kan få en telefonvenn fra sitt eget nærmiljø. Samtalen skal primært handle om dagligdagse ting og ha fokus på det gode, det positive og det friske. Alle over 18 år som melder seg til tjeneste ved en lokal Frivilligsentral eller Nærmiljøsenter og som bekrefter en taushetserklæring kan bli en frivillig telefonvenn. Kilde: Aldringoghelse.no BESØKSBEGRENSNING MÅ VÆRE FRIVILLIG Kommunene har ikke anledning til å innføre generelle besøksforbud og lignende i hjemmene til personer med utviklings­ hemming. Helsedirektoratet har via Likestillings- og diskrimineringsombudet, NFU Norge og andre fått kjennskap til at enkelte kommu- ner har innført generelle besøksforbud og lignende i hjemmene til personer med utviklingshemming. -Helsedirektoratet minner om at besøks- begrensning i private hjem, som for eksempel leiligheter som leies av personer med utviklingshemming i et bofellesskap, må skje basert på frivillighet og i dialog med tjenestemottakere og eventuelle pårørende, sier helsedirektør Bjørn Guldvog. Kilde: Helsedirektoratet.no INGEN SKAM Å SNU I SAMLOKALISERING Kommunestyret i Fredrikstad har vedtatt å samlokalisere kommunens avlastningstilbud for barn og unge med funksjonsnedsettelser, som i dag er plassert på fem ulike steder. Etter at saken har vakt sterke reaksjoner, har kommunen valgt å utsette beslutningen. Det er ingen skam å snu, sier Hanne Bjurstrøm i like- stillings- og diskrimineringsombudets måned- lige nyhetsbrev. - En skal alltid kartlegge hvordan tilbud kan gjøres bedre, hvordan fagmiljøene kan styrkes, og avlastningstjenester er heller ikke skjermet for effektiviseringstiltak. Vi har derimot ingen historikk som tilsier at det ligger stordrifts­ fordeler for denne type tilbud. Å samle opptil 39 barn med funksjonsnedsettelser i samme boenhet er verken i nærheten av en normal­ tilværelse for dem det gjelder, eller i tråd med hva de nasjonale retningslinjene anbefaler.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy