Vernepleieren 1-2020

NR 1 - 2020 VERNEPLEIEREN 31 DETTE HAR SKJEDD I VERNEPLEIERFORBUNDET Reagerte på masterutdanning i rus og psykisk helse bare for sykepleiere Vernepleierforbundet reagerte raskt da regjeringen meldte om at Departementet for utdanning planla en ny masterutdanning innen rus og psykisk helse som bare var tenkt for sykepleiere. Tekst: Mari Bjørnstad Roer, styremedlem i Vernepleierforbundet Landsstyret i Vernepleierforbundet har besluttet å ha fokus på studenter til høsten. Det betyr at det er stor mulighet for at vernepleierstudenter vil kunne treffe Vernepleierforbundet på sitt utdanningssted til høsten. Landsstyret har i flere år ønsket å få tettere kontakt med studentene, og ønsker flere studenter som medlemmer. Dette er grunnen til at vernepleierforbundet vil ut å møte studentene. Det er nærmere tre tusen vernepleierstudenter under utdanning. Det er for få av disse som er studentmedlemmer, og prøver ut medlemskap i Vernepleierforbundet og Delta. Vi er et forbund med veldig lite byråkrati. Det er noe av det som er bra med Vernepleierforbundet. Det var grei skuring for fem vernepleiere og en vernepleier- student å bli enige om hva vi mente i denne saken, og dermed enkelt å få dette kjapt som et brev til ministerne for helse og utdanning. GIR DÅRLIGERE TILBUD Det å jobbe for en yrkesgruppe er morsomt og moti- verende. Det betyr ikke at vi ikke ser helhet og sam- menheng med andre yrkesgrupper, men vi må ikke forhandle med noen for å hevde hva vi mener er riktig. Mange vil oppfatte dette som en profesjonskamp, men det er ikke det som er hovedfokuset. Det er tjenestemottakerne i kommuner og i spesialisthelse- tjenesten som kommer dårligere ut dersom dette blir et videreutdanningstilbud kun for sykepleiere. Det å ha utdanninger som er åpne for flere helse- profesjoner er med på å øke kompetansen på tvers, og å øke kunnskap om ulike profesjoners kompe- tanse og styrker. Det å ha det helhetlige helseperspektivet er avgjørende for denne gruppen tjeneste- mottakere. Det er klart det er viktig med somatikken, men ikke alene. Videre er det jo selvfølgelig mulig å organisere en masterutdanning der det også er anledning til å fordype seg i ulike faglige spørsmål og retninger. Det er viktig å ha utdan- ninger som er åpne for flere helseprofesjoner, mener Mari Bjørnstad Roer i Vernepleierfor- bundet Dette er saken For å møte endrede behov i helsetjen­ estene har Kunn- skapsdepartementet sammen med Helse- og omsorgs- departementet besluttet å utvikle en ny masterut­ danning i psykisk helse- og rusarbeid. I tillegg skal den eksisterende tverr- faglige videreut­ danningen i psykisk helse revideres.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy