Vernepleieren 1-2020

28 VERNEPLEIEREN NR 1 - 2020 HVEM ER DU SOM ANMELDER BOKEN? Steinar Vikholt, Universitets­ lektor innen vernepleie ved Universitetet i Sørøst-Norge. HVEM HÅPER DU AT SKAL LESE BOKEN? Dette er en bok som i aller høy- este grad bør leses av alle som jobber i stillinger med beslut- ningsmyndighet når det kom- mer til rammebetingelsene for vernepleierens arbeidsfelt. Den egner seg som julegave til ledere med annen profesjons- bakgrunn, og til lokale politikere som trenger mer kunnskap om hvilke rettigheter funksjons- hemmede har. Den kan også være til nytte for personer med funksjonsnedsettelser, eller på- rørende. Som vernepleier er det dette også nyttig lesning som vil hjelpe deg å kunne se hvor- dan menneskerettighetene for funksjonshemmede (CRPD) er prinsipper som også skal settes ut i handling, og boken trekker også frem grunnleggende prin- sipper som en vernepleier lett vil kjenne igjen fra sin utdan- ning. HVORFOR ER DENNE BOKEN VIKTIG? FN-konvensjonen om rettighet­ ene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) ble skrevet i 2006, men først ratifi- sert av Norge i 2013. Denne konvensjonen har ført til et paradigmeskifte internasjonalt når det kommer til hvordan vi ser på funksjonshemmedes rettigheter og livsvilkår. Boken til Skarstad er den første boken i Norge som tar for seg funksjonshemmedes menneskerettigheter, og opp- leves på den måten som en grunnbok og innføring i disse. Det kan være lett å tenke at vi her i Norge er langt fremme i å sikre funksjonshemmedes menneskerettigheter, men tidlig i boken trekkes det inn eks­ empler på at selv om velferds- staten bidrar til en generell høy beskyttelse av menneskers rett- igheter, så er det fremdeles flere områder vi fremdeles må jobbe med. Forfatteren viser for eksempel til at det er frem- deles 85 000 funksjonshem- mede i landet som ønsker ar- beid, men ikke får mulighet til dette, og at det fremdeles er lov å gjennomføre tvangssterili- sering av mennesker uten samtykkekompetanse i Norge. Boken trekker frem hvordan like rettigheter krevet ulike til- tak for oppnåelse av de samme rettighetene, og på den måte utfordrer den en del av struktur­ ene i velferds-, og rettsstaten. Et eksempel Skarstad bruker på det sistnevnte, er hvordan bevisførsel i overgrepssaker må tilrettelegges for blinde som ikke i like stor grad kan ta høyde for visuelle inntrykk, men heller taktile og andre sanseinntrykk. For egen del har jeg gjennom denne boken fått en både bred­ ere og dypere forståelse av CRPD, med gode eksempler som jeg kommer til å trekke inn i undervisningen min til student- ene ved vernepleierutdanningen ved USN. Eksempler som er gode og gjennomtenkte av for- fatteren, og som gjør at flere av begrepene og prinsippene i rettighetsteksten blir klarere for meg som profesjonsutøver. FAGLIGE SMAKEBITER Funksjonshemmedes menneskerettigheter Fra prinsipper til praksis av Kjersti Skarstad, utgitt 2019 FINN BOKEN HER Funksjonshemmedes menneskerettigheter https://www.universitetsforlaget.no/ funksjonshemmedes-menneskerettigheter-1 Foto: Universitetsforlaget

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy