Vernepleieren 1-2020

kombinasjonsvarianter av de omtalte faktorer og kjennetegn, samt andre unevnte forhold som samvirkende gjør at menn blir vernepleiere. Å styre mot målet om et mer kjønnsblandet arbeidsliv er an- tatt enklere å vedta politisk enn for eksempel å skape familier med fedre som rollemodeller for vernepleieryrket. Derfor ligger studienes viktigste potensiale i at den setter spørs- målet om hvordan man kan rekruttere menn til omsorgs­ yrker på dagsorden. Lykkes man med det, kan det bli lettere å slippe løs krea- tiviteten til å kommunisere kon- struktivt med miljøer som bi- drar til opprettholdelse av kvinnekulturelle og -dominerte arbeidslivssektorer samt å ta i tu med menns «nedarvede frykt» for å entre disse arenaene. Hva med å etablere støtte- ordninger for arbeidsgivere i helse-/sosial-/undervisnings- sektoren som tilbyr praksis- plasser for ufaglærte, unge menn? Hva med egne yrkes- valgstimer med vernepleier- menn i videregående skoler? Hva med Nav-veiledere som læres opp til å snakke varmt om behovet for menn i om- sorgssektoren? Hva med å bruke flere maskuline caser i undervisningen på vernepleier- studiet? Hva med en medie­ offensiv for å få menn inn i kvinnedominerte yrker? Da kan mennene oppleve at de kan ta sin plass i en «satt» kvinnekulturell arbeidsarena. Om så skjer, har funnene våre samvirket med annen kunn- skap og fagpolitiske klokskap til å gjøre en strukturell for- skjell. Referanser Bachke, C.C. & Haugland, H.H. (2019). Mannlige vernepleiere og deres yrkesvalg; Tidsskrift for velferdsforskning, 22(2), ISSN: 0809-2052. doi:10.18261/ issn.2464-3076-2019-02-01. Hollup, O., Henriksen, F.T. & Bachke, C.C. (2017). Hva kjenne- tegner menn og deres inntreden i vernepleieryrket? – En studie av menns motivasjon og veier inn i utdanning og yrke. Fontene forskning, 10(1), 29–42. Williams, S. & Villemez, W.J. (1993). Seekers and finders. Male entry and exit in female-domina- ted jobs. I Williams, C. (red.) (1993) Doing «women’s work»: men in nontraditional occupa- tions. Newsbury Park, CA: Sage. DOI: https://doi. org/10.4135/9781483326559.n5. NR 1 - 2020 VERNEPLEIEREN 25 Foto: ©Pixel-Shot - stock.adobe.com

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy