Vernepleieren 1-2020

En ny studie blant mannlige vernepleiere har resultert i to publikasjoner, en basert på dybdeintervjuer med 40 mann- lige vernepleiere, og en hvor 487 menn i yrket besvarte et spørreskjema. Til sammen gir studiene oss sikrere kunnskap om hva som kjennetegner mannlige vernepleiere, og hvilke faktorer som har sammenheng med at menn bevisst velger vernepleieyrket. STUDIEN VISER AT MENNS VALG AV VERNEPLEIER­ YRKET HAR SAMMENHENG MED AT: 1. Foreldrenes yrkes- og ut- danningsbakgrunn i over­ veiende grad har preg av typisk arbeiderklasseopp- hav og tradisjonell kjønns­ rolledeling med hensyn på fars og mors yrkestilhørig- het. 2. Mennene hadde vært ekspo- nert for helse-/sosialfaglige miljøer og yrkesrollemodeller i egen familie eller via egen praksis som ufaglært. 3. En god del hadde gjennom slik praksis, eller via erfaringer med funksjonshemminger i familie- og vennekrets, opp- levd nærhetens appell og blitt altruistisk vekket. 4. Påvirkning og oppmuntringer fra andre med ståsted i det vernepleiefaglige praksis­ feltet hadde stimulert yrkes- valget. 5. Mange hadde tidligere yrkes- erfaring og derfor høyere alder enn normalalder for studenters start på høyere utdanning. 6. Terminering i tidligere yrker grunnet arbeidslivsomstill­ inger og oppsigelser, eller helsemessige årsaker, be- skrives som døråpnere til vernepleieprofesjonen. 7. Behov for fast jobb, sikker inntekt og mer stabil livs­ situasjon gjorde at menn for- lot tilfeldighetenes sikk-sakk- vei og begynte på verne­ pleierutdanningen. STUDIEN VISER AT MANNLIGE VERNEPLEIERE: - Gjennomgående hadde mer utdanning enn foreldrene, noe som tolkes som en vari- ant av sosial mobilitet; - hadde tatt et sektorsprang i forhold til foreldrenes yrke (fra handverk/industri/handel til pleie/omsorg); - «forgubbes» i den forstand at andelen i alderssegmentet under 40 år prosentvis redu- seres fra 47,5 % i 2002 til 33,2 % i 2015; - i få tilfeller hadde vernepleier- studiet som førstevalg rett etter videregående skole; - motiveres til å søke studiet ut fra bl.a. genuin egenmotiva- sjon, møte med brukere pri- vat eller i jobb som ufaglært, godt arbeidsmarked med mange karrieremuligheter, samt å ha far ansatt i helse-/ sosialsektoren; - de over 30 år ved studiestart har større bevissthet rundt yrkesvalget enn de under. Når de gjelder hvor bevisst respondentene valgte verne- pleie som karrierevei, svarer 2/3 at valget var helt eller litt be- visst. I Williams & Villemez (1993) sin terminologi er de «seekers» eller «settlers». Den resterende tredjeparten finner fram til ver- nepleieyrket via en lite bevisst valgt «sikk-sakk-vei», og beteg- nes derfor som «finders». Selvsagt er det glidende overganger mellom de tre typo­ logiene. Likeledes er det mange Hvorfor blir menn vernepleiere? To nye studier gir oss ny innsikt i mannlige vernepleiere. Nå trenger vi støtteordninger for å hjelpe dem videre. Tekst: dosent Carl Chr. Bachke, Universitetet i Agder Artikkelen ble opprinnelig publisert på forskning.no 24 VERNEPLEIEREN NR 1 - 2020

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy