Vernepleieren 1-2019

FAGLIGE MAKEBITE HVEM ER DU? Sabine Gehring, universitets- lektor, institutt for helse-, sosial- og velferdsfag, USN. Jeg er vernepleier som har jobbet med personer som kommuniserer ved bruk av andre former enn tale i 15 år, og har master i spesialpedagogikk med vekt på alternativ og supplerende kommunikasjon. Jeg er aktiv som medlem i ISAAC Norge, en interesse­ organisasjon for personer som bruker alternativ og supplerende kommunikasjon. HVEM HÅPER DU AT SKAL LESE BOKEN? Alle som jobber med barn og unge (og for så vidt voksne) som bruker eller har behov for å bruke alternative og /eller supplerende former for kom- munikasjon (ASK) vil kunne ha glede av å lese boken, eller enkelte kapittel. Boken legger spesielt vekt på barn og unge som bruker ASK i barnehage og skole, men er aktuell for vernepleiere på alle arenaer. Barn blir jo gjerne voksne på sikt! Boken er den nyeste av to fagbøker om alternativ og supplerende kommunikasjon som foreligger på norsk. HVORFOR ER DENNE BOKEN VIKTIG? Bokens uttalte hensikt er å skulle gi et grunnlag for å lykkes i kommunikasjon med barn og unge som bruker ASK i barne- hage og skole. Den retter seg både mot fagpersoner, studen- ter og andre som er kommuni- kasjonspartnere og tilrette­ leggere for personer som bruker ASK. Boken er skrevet av fag- og nærpersoner som har hver sine innfallsvinkler til temaet, og er delt inn i 8 kapitler. Den inn­ ledes med et grunnlagskapittel som inneholder teori om kommunikasjon, kommunika- sjonsutvikling og -vansker. Her gis det en første innføring i hva alternativ og supplerende -kommunikasjon er, og hvilke faktorer som er sentrale for å tilrettelegge best mulig for god kommunikasjon med personer som bruker ASK. De etterfølgende kapitlene handler om lover og rettigheter til personer som bruker ASK, kartlegging, ulike kommunika- sjonshjelpemidler, symbolsys- temer, kommunikasjonsstrate- gier for kommunikasjons- partnere, muligheter og barrierer for inkludering av elever som bruker ASK, samt et foreldre- perspektiv. Boken tilbyr et flerfaglig perspektiv og redaktørene understreker at det tverr- og flerfaglige er «generelt viktig for å lykkes i det praktiske arbeidet med ASK-brukere» (Næss & Karlsen, 2015, s. 8), da god tilrettelegging krever sammensatt kompetanse av blant annet fysisk, teknisk og pedagogisk art. Jobber du med barn og unge med behov for ASK kan boken være et godt sted å starte! I tillegg anbefaler jeg på det varmeste et besøk på Statpeds nettsider om alternativ og supplerende kommunikasjon: http://www.statped.no/ask. NR 1 - 2019 VERNEPLEIERN 25 God kommunikasjon med ASK-brukere Næss, K.-A. B. & Karlsen, A.V, Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS FINN BOKEN HER https://www.fagbokforlaget.no/ God-kommunikasjon-med-ASK- brukere/I9788245018370

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy