Vernepleieren 1-2019

NR 1 - 2019 VERNEPLEIEREN 15 Blir normgivende Veilederen vil ta utgangspunkt i eksisterende lover og forskrifter, og pålegger ikke kommunene noen nye oppgaver. Den vil både inneholde minstestandarder, og sette standard for god praksis. Normeringen vil avgjøres av begrepene skal, bør og kan. - Vi vil ta for oss hvilken kompetanse kommunene må sikre seg, og hvordan tjenester plan­ legges, gjennomføres og evalueres, både for den enkelte bruker og for hele tjenesten, forteller Holte. - Hvordan man organiserer arbeidet vil være opp til kommu- nen. Alle virksomheter bør sjekke sine rutiner opp mot veilederen for å undersøke om man har for- svarlig praksis, og hva som regnes som god praksis. Temaene i veilederen vil bli: • Generelle krav • Selvbestemmelse og brukermedvirkning • Personlig assistanse • Helsehjelp • Livsoverganger • Atferd som utfordrer omgivelsene • Etisk refleksjon Der det allerede foreligger veiled- ning i lovverket, slik som ved bruk av tvang, vil den nye veilederen henvise videre. Anbefalingene vil bygge på et mangfoldig og bredt kunnskapsgrunnlag som spenner fra erfaringer fra brukere, pårør­ ende og fagpersoner, helsefag og vernepleiefag og relevant forsk­ ning. Prosjektgruppen vil dess­ uten se til anbefalinger i andre land, særlig NICE i England som har utviklet flere guidelines de siste årene. Brukerinvolvering Et viktig perspektiv for arbeidet er at veilederen skal være holdnings- skapende. - Vi håper veilederen kan fungere som et verktøy i det holdningsskapende arbeidet,både ved at etikk blir et gjennomgående tema og gjennom språket og ordbruken, understreker prosjekt- lederen. Bruk av alternativ og supp­ lerende kommunikasjon (ASK) i tilrettelagte tjenester vil være et tema i veilederen. Brukerinvol- vering vektlegges også som en del av prosessen med å utarbeide veilederen gjennom å få innspill fra brukerråd om hva brukerne selv synes er viktig når de får ulike helse- og omsorgstjenester. For å dekke den store variasjonen i brukergruppen, vil Helsedirek- toratet også ivareta brukerper- spektivet på andre måter, som gjennom pårørende i brukerorga- nisasjonene. Therese Opsahl Holte er prosjektleder for arbeidet med å lage en nasjonal veileder om kommunale helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming. Hun er utdannet sykepleier og sosiolog. – Vi vil involvere mange fagpersoner i arbeidet som tar for seg et bredt spekter av temaer, forteller hun. Foto: Privat.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy