Vernepleieren 1-2019

14 VERNEPLEIEREN NR 1 - 2019 Et omfattende prosjektarbeid over to år er igangsatt av Helse­ direktoratet for å etablere en nasjonal veileder om kommunale helse- og omsorgstjenester til personer med utviklings­ hemming. En rekke fagmiljø, organisasjoner, kommuner, offentlige organer og represent­ anter for brukerne er involvert i arbeidet som er planlagt sendt ut på høring i februar 2020. Bakgrunnen for arbeidet er det landsomfattende tilsynet som ble gjennomført i 2016. I 45 av de 57 kommunene der det ble gjort til- syn fant fylkesmennene til dels alvorlig svikt i tjenestetilbudet til personer med utviklingshem- ming. Veilederen legger til grunn FN-konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funk- sjonsevne, Rettighetsutvalgets NOU «På lik linje» og Stortings- melding 45 Frihet og likeverd. - Vi håper at de som er ledere og fagansvarlige opplever at de får et nyttig verktøy, sier Therese Opsahl Holte som er prosjekt­ leder. Favner bredt Foreløpig er arbeidet i start­ gropen, så det er for tidlig å si noe detaljert om det konkrete innholdet, men intensjonene er klare: Veilederen er ment å favne bredt og målgruppen inkluderer også fastlege-, tannlege- og psykologtjeneste. - Hensikten med veilederen er å konkretisere lovverket og gi anbefalinger om god praksis som kan benyttes under utarbeidelse av rutiner og opplæring, og i kommunikasjon med samar- beidspartnere. Vi ønsker at veiled- eren skal bidra til å skape en felles forståelse for alle invol­ verte parter. Det kan hende at vernepleiere allerede kjenner det meste av stoffet som vil bli presentert, men Helsedirektora- tet har ikke presentert dette samlet tidligere, sier prosjekt­ lederen. Ny veileder skal gi felles forståelse En ny nasjonal veileder er på gang. Den vil bli normgivende for alle som leverer kommunale helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming fra andre halvår 2020. Tekst: Ann Beate Grasdalen Kort om den nye veilederen FORMÅLET MED VEILEDEREN 1. Å bidra til at personer med utviklingshemming får realisert sine rettigheter 2. Å fremme god helse og livskvalitet hos personer med utvi- klingshemming gjennom likeverdige, forsvarlige og individuelt tilrettelagte helse- og omsorgstjenester der brukerne medvir- ker i utforming og gjennomføring av egne tjenester og tilbud HVEM GJELDER DEN FOR? Sluttbrukerne er personer med diagnosen psykisk utviklings- hemming og deres familie/pårørende, uavhengig av årsak til utviklingshemmingen, personens etnisk/kulturelle bakgrunn, alder og religion. Sluttbrukerne har lett, moderat, alvorlig eller dyp psykisk utviklingshemming. Anbefalingene i veilederen vil også kunne være relevante ved helse- og omsorgstjenester til personer uten diagnosen psykisk utviklingshemming, men med nedsatt kognitivt funk- sjonsnivå. NÅR TAS VEILEDEREN I BRUK? Planlagt fra juni 2020.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy